«Χρωματισμοί Δημοτικών κτιρίων & κοινοχρήστων χώρων», ως υπεργολαβία του έργου “Έργο Αυτεπιστασίας Κεντρικής Χίου 2015”.

Στοιχεία Προκήρυξης