Υδραυλικά υλικά ποτίσματος κήπων για το τμήμα Συντήρησης πρασίνου.

Προβλέπεται η προμήθεια υλικών τα οποία είναι αναγκαία για την άρδευση των φυτεμένων χώρων στα όρια του Δήμου Χίου όπου υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποίησης της άρδευσης καθώς και αντικατάστασης ήδη εγκατεστημένων υλικών που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί στους παραπάνω χώρους.
Τα προς προμήθεια υλικά (CPV 43323000-3), περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 
Η προμήθεια των υλικών θα γίνει ανά είδος με βάση τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης.

_Δήλωση_Ασφαλιστικοί_φορείς.docx
_Δήλωση_Έλαβα_Γνώση.docx
Μελέτη ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΩΝ 2021.pdf
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.docx
Υπεύθυνη Δήλωση για Ποινικό.doc
Υπεύθυνη δήλωση για προσωπικά δεδομένα.docx

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Πληροφορίες: Λαγούδη Δήμητρα

Ταχ.Δ/νση:  Καστρομηνάς, 82 100 Χίος

Τηλέφωνο: 22713-50082

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/09/2021

Προυπολογισμός:

4.273,05€