Υπηρεσία Ασφάλισης Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Προυπολογισμός:

45.350,00 ευρώ

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

25/05/2018
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ