Υπηρεσία Ασφάλισης Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Προυπολογισμός:

45.050,00 ευρώ

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

03/06/2019
και ώρα: 10:00 έως 10:30π.μ.