Υπηρεσία Ασφάλισης Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/06/2021
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ

Προυπολογισμός:

44.950,00 ευρώ