Υπηρεσία Ασφάλισης Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/05/2020
και ώρα: Από 10:00 έως 10:30π.μ.

Προυπολογισμός:

44.050,00 ευρώ