ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης