Υπηρεσίες κτηνιάτρων για αδέσποτα ζώα

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/05/2021

Προυπολογισμός:

23.400,00 ευρώ