Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “Προμήθεια Οχημάτων”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/09/2018
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

105.400,00