ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης