«Δράσεις μικροκινητικότητας στο Δήμο Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/07/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

307.442,66 €