Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για ακίνητα του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/06/2016
και ώρα: 11.30 π.μ.

Προυπολογισμός:

800,00 €