Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ- στο Δήμο Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/05/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

59.520,00 €