«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/10/2022
και ώρα: 14:30

Προυπολογισμός:

74.400,00