«Ενοικίαση π επιβατικών οχημάτων για εκατό ογδόντα (180) ημέρες για την εφαρμογή του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”» (3 ΟΧΗΜΑΤΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/04/2023

Προυπολογισμός:

8.099,68