Κατεδάφιση χαρακτηρισθέντων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/07/2016
και ώρα: έως 13:00 μ.μ.