Κατεδάφιση χαρακτηρισθέντων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/03/2017
και ώρα: έως 13:00 μ.μ.

Προυπολογισμός:

2.500,00 ευρώ