Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον ορισμό και τους όρους απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας