Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων Τμ. Συντήρησης Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/06/2017
και ώρα: έως 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

1.368,90 ευρώ