Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία αθλητικού χώρου στην Αγιοδεκτινή

Στοιχεία Προκήρυξης