Μονομετοχική Α.Ε. – Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης – Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας και εξειδικευμένων υπηρεσιών οργάνωσης Γραφείου

Στοιχεία Προκήρυξης