ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΣΧΕΤ.:

  1. Η υπ΄αριθμ. 4/2012 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ 1346/25.04.2012 τεύχος Β΄)
  2. Το άρθρο 94 παρ. 1 περ. 26 του Ν. 3852/2010
  3. Διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα
  4. Ο Κανονισμός χρέωσης και επιβολής προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων. (Απόφαση Δ.Σ. 506/2018 ΑΔΑ: ΩΓΠ8ΩΗΝ-9Σ7)

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων εκτάσεων εντός των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων, όπως προβούν άμεσα στην αποψίλωση – καθαρισμό αυτών και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού,λόγω της αντιπυρικής περιόδου, 1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2019.

Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από τον κάθε ιδιοκτήτη, νομέα ή επικαρπωτή στην αρχή και καθ΄όλη τη διάρκεια, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, της αντιπυρικής περιόδου και κατά τις κείμενες διατάξεις, χωρίς ενημέρωση από πλευράς μας.

Επισημαίνεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.