ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προμήθειας τροφίμων και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/11/2018

Προυπολογισμός:

9.998,49 ευρώ