Επιτροπή Διαβούλευσης Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για συνεδρίαση στις 2/12/2016