ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΈΔΙΟ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΉΜΟΥ XΊΟΥ»

Στοιχεία Προκήρυξης