Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζομένους του Δήμου Χίου για το έτος 2020-21.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/02/2020

Προυπολογισμός:

6.493,50 €