Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην T.K. Νενητουρίων

Στοιχεία Προκήρυξης