Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης

Στοιχεία Προκήρυξης