Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων (μελάνια, toner, drum κλπ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/07/2018
και ώρα: 12:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

19.026,54 €