Προμήθεια διαφόρων επίπλων – ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας, του Κοιν. Φαρμακείου και του Κοιν. Παντοπωλείου Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/07/2017

Προυπολογισμός:

7.751,25 €