Προμήθεια Ειδών Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με χρηματοδότηση (ΤΕΒΑ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/10/2017

Προυπολογισμός:

196.215,03 ευρώ
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ