Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/06/2016
και ώρα: 10:00 έως 10:30πμ