ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατάσταση: Σε διαβούλευση
Έναρξη Διαβούλευσης: -
Λήξη Διαβούλευσης: -

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των από 27/05/2022 Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου αναφορικά με το 1ο και 2ο υποέργο με τίτλους «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων στο Δήμο Χίου» και «Προμήθεια υπόγειων μηχανισμών ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων» αντίστοιχα, της Πράξης: «Σύστημα συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων Δήμου Χίου».
Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τις από 27/05/2022 Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Χίου αναφορικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων στο Δήμο Χίου» και την «Προμήθεια υπόγειων μηχανισμών ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων» που αφορούν στην πράξη «Σύστημα συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων Δήμου Χίου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020» με κωδικό MIS:5030332.
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» (βλ. αντίστοιχο σύνδεσμο στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες») σύμφωνα με τους αναρτημένους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής. Ο σχολιασμός στα πλαίσια των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες».
Επίσης η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chios.gov.gr), στο μενού «ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», υπο-μενού «Δημόσια Διαβούλευση», με τίτλο «Δημόσια Διαβούλευση των από 27/05/2022 Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Χίου αναφορικά με την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων στο Δήμο Χίου» και την «Προμήθεια υπόγειων μηχανισμών ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων» της Πράξης: «Σύστημα συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων Δήμου Χίου».
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chios.gov.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται, ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο Διευθυντής Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης Δήμου Χίου

 

Γαϊτάνος Αλέξανδρος
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

2022 06 02 – Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού και Προϋπολ. υποέργου 1­_fnl.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *