Προμήθεια εξοπλισμού επέκτασης του κεντρικού εξυπηρετητή του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/12/2016
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

15.000,00 €