Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και ενός πυροσβεστικού οχήματος για το Δ. Οινουσσών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/05/2020
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

213.280,00 €