Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Χίου, αλλά και των Νομικών του προσώπων του.

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/07/2015