Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, των δομών του αλλά και των Νομικών του Προσώπων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/08/2018

Προυπολογισμός:

15.511,30 €