Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/06/2017
και ώρα: έως 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

6.195,15 ευρώ