ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/10/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

274.970,00 €