«Προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/10/2020
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

35.000,00 €