Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Σιντριβανιού Πλατείας Ν. Πλαστήρα Δ.Ε. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/05/2021
και ώρα: 10:00 έως 10:30 πμ

Προυπολογισμός:

70.200,00 ευρώ