«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/09/2017
και ώρα: 10:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

29.577,60 €

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

20/09/2017
και ώρα: 10:00 έως 10:30 π.μ.