Προμήθεια και εγκατάσταση Ασύρματου Δημόσιου WiFi Δικτύου Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/05/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

80.600,00 €