Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/08/2018

Προυπολογισμός:

14.040,00 €