Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/08/2017

Προυπολογισμός:

40.000,00 ευρώ
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ