Προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού για την ασφαλή διέλευση των μεταναστών»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2021
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

507.780,00€