Προμήθεια με τίτλο: «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας του Δήμου Χίου από φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/05/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

4.231.036,50 €