«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για σχολικές καθαρίστριες/ες Δ. Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/01/2024
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

24.460,02 €