Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας Ειδικού Σχολείου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/08/2021
και ώρα: 10.30 π.μ.

Προυπολογισμός:

58,500.00 €