Προμήθεια οχημάτων Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού για τις ανάγκες του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/05/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

169.999,05 €